REGULAMIN

REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne
Właścicielem sklepu internetowego Aduro Polska jest: Skintec Martyna Kasela z siedzibą w Katowicach przy ulicy Francuskiej 102/u3, kod pocztowy 40-507, posiadającą numer NIP 6482681130 oraz REGON 381368035, email: aduropolska@gmail.com. Sklep internetowy Aduro Polska prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

2. Definicje
Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

Regulamin – niniejszy regulamin,
Sklep – sklep internetowy Aduro Polska prowadzony pod www.aduro-polska.pl ,
Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu,
Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze Spółką.
Towar – produkt lub produkty dostępne w Sklepie,
Konto – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca Kupującemu, po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, dokonywanie zamówień w Sklepie,
Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca przygotowanie i modyfikację zamówienia przez Kupującego, w tym wybranie Towaru, sposobu dostawy, adresu dostawy i formy płatności. 

3. Ogólne zasady korzystania za Sklepu
Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Kupującego ze Sklepem.  

Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.
Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep ma obowiązek dostarczać towary bez wad.
Regulamin niniejszy określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady:
a) zakładania i korzystania z Konta,
b) składania zamówień,
c) zawierania umów sprzedaży,
d) postępowania reklamacyjnego.
Kupujący może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem strony głównej Sklepu. Regulamin udostępniany jest w wersji umożliwiającej jego pobranie, zapisanie i wydrukowanie. 

Warunkiem korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania towarów dostępnych w Sklepie jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
a) komputer z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową (Internet Explorer 9.0. lub wyższą lub inną równoważną) lub inne urządzenie multimedialne posiadające oprogramowanie umożliwiające przeglądanie zasobów Internetu,
b) dostęp do sieci Internet,
c) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 320×480 pikseli.
Kupujący zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami polskiego prawa, zasadami współżycia społecznego oraz Regulaminem. Zabronione jest w szczególności:
a) dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,
b) podejmowanie aktywności, która ma na celu zakłócenie działalności Sklepu,
c) wykorzystywanie Sklepu do innych celów niż cel do jakiego jest przeznaczony,
d) przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (spam).
Sklep stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Kupujących, w szczególności zapobiegające uzyskaniu dostępu przez osoby nieupoważnione do danych przesyłanych przez Kupujących w ramach korzystania ze Sklepu. Transmisja danych realizowana jest z wykorzystaniem protokołu SSL.

4. Założenie Konta
W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w zakładce zaloguj się i zaakceptować Regulamin.
Usługa Konta ma charakter nieodpłatny i jest świadczona przez czas nieoznaczony.
Kupujący może usunąć swoje Konto w każdym czasie. W celu usunięcia Konta należy zalogować się na swojego konto, a następnie w zakładce “ustawienia konta” odznaczyć odpowiednią opcję lub wysłać żądanie usunięcia Konta drogą elektroniczną na adres aduropolska@gmail.com. W wiadomości należy wskazać adres poczty elektronicznej jaki został podany podczas rejestracji Konta. Konto zostanie usunięte po otrzymaniu żądania.
Hasło do Konta nie powinno być udostępniane osobom trzecim.

5. Zamówienia
Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) za pośrednictwem swojego Konta,
b) drogą elektroniczną wysyłając zamówienie na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

 Warunkiem dokonania prawidłowego zamówienia jest podanie przez Kupującego jego prawidłowych danych w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia a także dokonanie wyboru zamawianych Towarów, sposobu i adresu dostawy oraz formy płatności. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Konta Kupujący dokonuje wyboru Towarów na stronach Sklepu poprzez dodawanie ich do Koszyka. Wybór sposobu dostawy oraz formy płatności są możliwe jako kolejne kroki po dokonaniu wyboru Towarów. Do momentu użycia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub „Zamawiam i płacę” Kupujący może modyfikować dane wprowadzone w zamówieniu, w tym usuwać i dodawać Towary.

Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy zamawianym Towarze w momencie złożenia zamówienia.
Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru zgodnie z Regulaminem.
Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierające wszystkie istotne elementy zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

Potwierdzenie treści zawartej umowy następuje poprzez przesłanie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z dokumentami stanowiącymi załączniki do tego potwierdzenia. 

Świadczenie usług w zakresie realizowanych zamówień ma charakter jednorazowy, usługa świadczona jest do momentu zrealizowania zamówienia. 

6. Płatności
Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:
płatność przelewem na rachunek bankowy,
płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu Przelewy24,
płatność przy odbiorze.

2.Koszty dostawy określone są w zakładce dostawa.

7. Realizacja zamówienia i Dostawa
Sklep realizuje dostawy tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka poza granice Rzeczpospolitej Polskiej jest możliwa na podstawie indywidualnych ustaleń ze Sklepem.Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich.

Realizacja Zamówienia następuje poprzez dostawę pod adres wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia.
Sprzedawca ma prawo odmówić dostawy Towaru w wybranym przez Zamawiającego terminie, gdy ilość zamówień na dany dzień przekracza możliwości wykonania realizacji zamówienia przez dostawcę.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie Towaru w wybranym przez Zamawiającego terminie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. 

Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu otrzymania przez Sprzedawcę przelewu lub, w przypadku płatności za pobraniem, od momentu dokonania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
W przypadku nieobecności Zamawiającego pod wskazanym przez niego adresem dostawy we wskazanym przez Zamawiającego Dniu Realizacji Zamówienia, Dostawca podejmuje próbę kontaktu z Zamawiającym drogą telefoniczną. Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy Dostawca spróbuje dostarczyć Zamawiającemu Zamówienie w późniejszym terminie Realizacji Zamówienia. W takim wypadku Zamawiający poniesie dodatkową opłatę, zgodną z cennikiem.

8. Reklamacje i gwarancja
Sklep jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
Reklamacje wraz z reklamowanym Towarem należy przesyłać na : Skintec Martyna Kasela Katowice ul. Francuska 102/u3, kod pocztowy 40-507. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Kupującego oraz uzasadnienie reklamacji i żądanie Kupującego. Należy załączyć do reklamacji dowód zakupu.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, Kupujący zostanie w tym terminie poinformowany o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
Dokonując odbioru Towaru, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia, czy zawartość opakowania jest zgodna z Zamówienia, a w przypadku dostawy również, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.
Sklep ani Dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Kupującego stały się niemożliwe do późniejszego użytku (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności, kosmetyki przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta itp.). Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty za Towar, którego jakość pogorszyła z przyczyn leżących po jego stronie. 

9. Prawo odstąpienia od umowy
Kupujący, będący Konsumentem ma prawo odstąpić w ciągu 14 dni od umowy zawartej na odległość. Odstąpienie od Umowy nie wymaga podawania przyczyny i nie wiąże się z ponoszeniem kosztów, za wyjątkiem kosztów zwrotu Towarów.
Prawo do odstąpienia realizowane jest przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od daty odbioru Towarów i wysłanie go pod adres korespondencyjny: Skintec Martyna Kasela Katowice ul. Francuska 102/u3, kod pocztowy 40-507
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. To co strony sobie świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba, że Sprzedawca w sposób wyraźny i jednoznaczny poinformował Kupującego, że sam odbierze od niego Towar.
Towar powinien zostać zwrócony przez Kupującego w opakowaniu, w którym Kupujący Towar otrzymał.
Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartość rzeczy będące wynikiem korzystania w niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sprzedawca niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatność. Zwrot kosztów nie dotyczy innych kosztów niż najtańsze koszty dostawy Zamówienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili zwrotu Towarów lub dostarczenia przez Kupującego dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo pomniejszenia zwracanych środków o ewentualne kwoty wypłacone już Kupującemu w formie bonów rabatowych, voucherów oraz innych podobnych form.
Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba, że Kupujący w wyraźny i jednoznaczny sposób zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z poniesieniem dodatkowych kosztów.
Jeżeli Sprzedawca sam nie odbiera Towaru od Kupującego, wówczas może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów z powrotem.
Prawo do odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadku umowy, której przedmiotem świadczenia jest:
a) rzecz, która szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia (m.in. owoce, warzywa, nabiał, mięso i jego przetwory);
b) rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po odbiorze rzeczy przez Kupującego;
c) rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostały nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d) są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
e) towar (usługa) wykraczający poza standardową ofertę Platformy, przygotowany na specjalne zamówienie Kupujący i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
f) rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupujący o lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
g) usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał ją w pełni za wyraźną zgodą Kupujący, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
h) nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
i) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

10. Własność intelektualna
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu, w tym zdjęć i opisów Towarów bez pisemnej zgody Sklepu.  

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in. zwrócić się do o mediację do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub o rozstrzygnięcie do stałego polubownego sądu konsumenckiego działających na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25). Aby skorzystać z mediacji lub wnieść sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego należy złożyć odpowiedni wniosek. Szczegółowe informacje dotyczące obu procedur, podobnie jak formularze wniosków, z których Konsument może skorzystać dostępne są na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na temat pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów można uzyskać na stronie http://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
Konsument może skorzystać także z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji pozarządowych, do których zadań należy ochrona konsumentów takich jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. 

13. Kody rabatowe
W koszyku można wykorzystywać otrzymane okazjonalne kody rabatowe (rabat procentowy). Promocje nie łączą się, produkty przecenione o większy procent niż procent na kodzie rabatowym nie zostaną naliczone. 

 14. Informacje dotyczące przetwarzania przez Skintec Martyna Kasela danych osobowych użytkowników sklepu internetowym Aduro Polska.
Mając na uwadze bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych chcielibyśmy przekazać Państwu informacje o celach, zakresie i kategoriach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Administratorem Państwa Danych Skintec Martyna Kasela z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wyżej wskazanym adresem oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej aduropolska@gmail.com
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane?
a) Jeżeli założyłeś konto w naszym Sklepie to oznacza, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów i usług przez nas oferowanych i to ta umowa zawarta z Administratorem stanowi podstawę przetwarzania twoich danych.
b) Jeżeli zdecydowałeś się na zakupy w naszym Sklepie to oznacza, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów i usług przez nas oferowanych i to ta umowa zawarta z Administratorem stanowi podstawę przetwarzania Twoich danych.
c) Ponadto Twoje dane możemy przetwarzać w celu dopełnienia obowiązków prawnych, takich jak ustawa o rachunkowości, które to przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas Twoich danych. Możemy także przetwarzać Twoje dane w celu realizacji reklamacji, na podstawie ogólnych przepisów prawa cywilnego, a także w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

e) Jeżeli skontaktowałeś się z nami poprzez formularz kontaktowy, wysyłając wiadomość e-mail lub telefonicznie to oznacza, że przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest obsługa Twojego zapytania.
f) Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest rozwój oferty Sklepu.

Jak długo przechowujemy twoje dane?
a) Okres przetwarzania przez nas Twoich danych uzależniony jest od celu i podstawy prawnej ich przetwarzania.
b) Dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, realizacji reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przechowujemy przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

d) Dane, które przetwarzamy na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów przechowujemy przez okres ważności celów, do których zostały one zebrane oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia zebrania Twoich danych.

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: osobom upoważnionym przez administratora tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do Twoich danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom świadczącym w imieniu i na rzecz administratora usługi oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

W jaki sposób możesz zrealizować przysługujące ci prawa wynikające z RODO?
Mają Państwo prawo do:
– dostępu do swoich danych,
– uzyskania kopii tych danych,
– modyfikacji i poprawienia swoich danych,
– usunięcia swoich danych, o ile obowiązujące przepisy nie będą się temu sprzeciwiały,
– sprzeciwu wobec niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu,
– sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych,
– wycofania zgody,
– przeniesienia danych do innego administratora, w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody albo zawartej umowy.
W celu sprawnej obsługi Państwa praw prosimy o zamieszczanie we wniosku następujących kategorii informacji:
– danych identyfikujących wnioskodawcę (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu)
– uzasadnienie wniosku,
– innych dodatkowych informacji, które umożliwiłyby nam prawidłową identyfikację osoby
– sposób odbioru danych.

Podane we wniosku dane nie będą przetwarzane w innych celach poza realizacją żądania. W przypadku braku danych w zasobach Sklepu nie zostaną one utrwalone.

Państwa żądania będą rozpatrywane indywidulanie. Możliwość realizacji ww. praw uzależniona jest podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych.
Państwa żądania realizowane będą w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu zostaną Państwo o tym poinformowani.

Zgodnie z RODO pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat. W sytuacji, gdy Państwa żądania byłyby nieuzasadnione lub nadmierne zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty.

Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

15. Postanowienia końcowe
Sklep nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2007 Nr 171 poz. 1206 ze zm.).
Kupujący nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia jakichkolwiek innych gwarancji finansowych.
Ewentualne spory pomiędzy Sklepem a Kupującym nie będącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

 

 

 

HOME     PRODUKTY     7+1 KORZYŚCI     FAQ     SALONY ADURO     EFEKTY     KONTAKT